24.9.2019

GDPR

Informace o ochraně osobních údajů účastníků konference Juniorstav

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících konference zpracovávány
Správce údajů zpracovává o účastnících konference (subjektech údajů) následující osobní údaje:
a) Jméno a příjmení
b) Adresa účastníka konference, pokud jej nevysílá vysoká škola, na které studuje
c) E-mailová adresa
d) Číslo telefonu
e) Číslo osobního bankovního účtu účastníka konference, pokud jej nevysílá vysoká škola, na které studuje
Dále jsou o účastnících zpracovávány tyto údaje:
f) Název vysoké školy a fakulty, na které účastník studuje
g) Adresa sídla vysoké školy včetně státu, ve kterém sídlí
h) IČ (pouze v případě vyslání vysokou školou)
i) DIČ (v případě plátce DPH a pouze v případě vyslání vysokou školou)
j) Číslo bankovního účtu instituce (firmy)

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje uvedené pod body a) až b) a f) a další údaje uvedené pod body f) až j) budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT uchovávány po dobu 10 let od data konání konference, poté budou příslušné dokumenty s osobními údaji posouzeny a buď předány do archivu VUT v Brně, nebo skartovány, obdobným způsobem budou řešeny osobní údaje v elektronických informačních systémech (archivace nebo výmaz). Osobní údaje uvedené pod body c) a d) budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT uchovávány po dobu 1 roku od data konání konference, poté budou tyto osobní údaje vymazány.

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva.

Práva subjektů údajů
Subjekt údaj má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .

Upozornění
Na akci Juniorstav 2019 bude pořizována fotodokumentace. Fotografie mohou být použity na propagační materiály, na webu a sociálních sítích.